သွင်းကုန်လိုင်စင်အတွက်MGMAတွင်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားနိုင်သောပုံစံ Reject and amend

သွင်းကုန်လိုင်စင်အတွက်MGMAတွင်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားနိုင်သောပုံစံ Reject and amend