၂၀၂၂ ခုနှစ်အထိ နှစ်စဥ်ကြေးများ ပေးသွင်းကြပါရန်နှင့် သတ်မှတ်ရက်ထက်ကျော်လွန်မှ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လာပါက အသင်းဝင်အသစ်ကဲ့သို့ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

၂၀၂၂ ခုနှစ်အထိ နှစ်စဥ်ကြေးများ ပေးသွင်းကြပါရန်နှင့် သတ်မှတ်ရက်ထက်ကျော်လွန်မှ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လာပါက အသင်းဝင်အသစ်ကဲ့သို့ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း