MGMA Grievance Mechanism

MGMA Grievance Mechanism
မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MGMA ၏ အသင်းဝင်စက်ရုံများတွင် အလုပ်လုပ်နေကြသော အလုပ်သမားများအနေဖြင့် မိမိ လုပ်ငန်းခွင် အလုပ်ဌာနတွင် အလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခြင်း၊ ထိပါးနှောင့်ယှက်ခံရခြင်း စသည်တို့ ခံရသည်ဟု ယုံကြည်ပါက MGMA Grievance Mechanism ၏ Complaint Form ကို www.c.mgma-vlca.com မှဝင်ရောက် ဖြည့်သွင်းပြီး တိုင်ကြားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်ကြားစာများကို MGMA မှ သက်ဆိုင်သူများထံ ဆက်သွယ်၍ လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။