စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး စစ်ဆေးမှု ခံယူရန် တင်ပြခြင်း

စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး စစ်ဆေးမှု ခံယူရန် တင်ပြခြင်း