CMP SMART Card သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ အသစ်လျှောက်ထားခြင်းကိစ္စ နှင့် SMART Card လျှောက်ထားရာတွင် ပူးတွဲတင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ (၁၈) မျိုး

CMP SMART Card သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ အသစ်လျှောက်ထားခြင်းကိစ္စ နှင့် SMART Card လျှောက်ထားရာတွင် ပူးတွဲတင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ (၁၈) မျိုး