ကုန်သွယ်မှုနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမြန်ဆန်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MGMA မှ စဉ်ဆက်မပျက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

ကုန်သွယ်မှုနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမြန်ဆန်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MGMA မှ စဉ်ဆက်မပျက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်း လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ (MGHRDC) ၏ အခြေခံမော်တာစက်ချုပ်သင်တန်း အမှတ်စဥ် (၁၉၃)ကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခဲ့ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်း လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ (MGHRDC) ၏ အခြေခံမော်တာစက်ချုပ်သင်တန်း အမှတ်စဥ် (၁၉၃)ကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခဲ့ခြင်း