အသင်း၏ဝန်ဆောင်မှု နှုန်းထားများ လျှော့ချခြင်း သတ်မှတ်ကာလကို တိုးမြှင့်ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားခြင်း

အသင်း၏ဝန်ဆောင်မှု နှုန်းထားများ လျှော့ချခြင်း သတ်မှတ်ကာလကို တိုးမြှင့်ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(MGMA) မှ အသင်း၏ဝန်ဆောင် မှုနှုန်းထားမှု လျှော့ချခြင်း သတ်မှတ်ကာလကို တိုးမြှင့်ခြင်းအကြောင်းကြားစာကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဩဂုတ်လ(၃၁) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ COVID – 19 ၏ သက်ရောက်မှု ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုကို ဖြေလျော့ပေးရန်အတွက် အသင်း ၏ ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထားများ လျှော့ချမှုကို ၃၀.၉.၂၀၂၀ ထိ ထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထားမှု လျော့ချခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခြေအနေများ အပေါ်မူတည်ပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းရေးသားထားပါသည်။