အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်အမှတ်တံဆိပ်လုပ်ငန်းအချို့က မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ထုတ်ပြန်ချက်များအပြီးတွင် မြန်မာ့အထည်ချုပ်ကဏ္ဍကို ဆက်လက်တိုးတက်စေရန် မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MGMA)က ကတိကဝတ်ပြု

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်အမှတ်တံဆိပ်လုပ်ငန်းအချို့က မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ထုတ်ပြန်ချက်များအပြီးတွင် မြန်မာ့အထည်ချုပ်ကဏ္ဍကို ဆက်လက်တိုးတက်စေရန် မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MGMA)က  ကတိကဝတ်ပြု