အထည်ချုပ်ကျွမ်းကျင်မှု မြှင့်တင်ခြင်း သင်တန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပခဲ့ခြင်း

အထည်ချုပ်ကျွမ်းကျင်မှု မြှင့်တင်ခြင်း သင်တန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပခဲ့ခြင်း

MGMA, MGHRDC နှင့် IOM (UN MIGRATION) တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အထည်ချုပ်ကျွမ်းကျင်မှု မြှင့်တင်ခြင်း သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို Best Industrial Company Limited တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းကာလမှာ ၃၁.၅.၂၀၂၁ မှ ၂၇.၇.၂၀၂၁ ထိ (၂ လ) ဖြစ်ပါသည်။