မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်း လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ (MGHRDC) ၏ အခြေခံမော်တာစက်ချုပ်သင်တန်း အမှတ်စဥ် (၁၉၃)ကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခဲ့ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်း လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ (MGHRDC) ၏ အခြေခံမော်တာစက်ချုပ်သင်တန်း အမှတ်စဥ် (၁၉၃)ကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခဲ့ခြင်း
                   မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်း လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ (MGHRDC) ၏ အခြေခံမော်တာစက်ချုပ်သင်တန်း အမှတ်စဥ် (၁၉၃) ကို ၃၁.၅.၂၀၂၁ မှ ၁၈.၆.၂၀၂၁ ထိ သင်တန်းသား/သူဦးရေ ၄၃ ယောက်ဖြင့် ပုံမှန်ဖွင့်လှစ် သင်ကြားခဲ့ပါသည်။