မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်း လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ (MGHRDC) ၏ အခြေခံမော်တာစက်ချုပ်သင်တန်း အမှတ်စဥ် (၁၉၂) ကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခဲ့ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်း လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ (MGHRDC) ၏ အခြေခံမော်တာစက်ချုပ်သင်တန်း အမှတ်စဥ် (၁၉၂) ကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခဲ့ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်း လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ (MGHRDC) ၏ အခြေခံမော်တာစက်ချုပ်သင်တန်း အမှတ်စဥ် (၁၉၂) ကို ၁၀.၅.၂၀၂၁ မှ ၂၈.၅.၂၀၂၁ ထိ သင်တန်းသား/သူဦးရေ ၂၅ ယောက်ဖြင့် ပုံမှန်ဖွင့်လှစ် သင်ကြားခဲ့ပြီး မေလ ၃၁ တွင် ထပ်မံသင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။