တည်ဆဲ အလုပ်သမားဥပဒေ+ ပြဌာန်းချက်များ နှင့် ထုတ်ပြန်ထားသော အသင်းဝင်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ (Code of Conduct) ကို လိုက်နာကြရန် အသိပေးတိုက်တွန်းခြင်း

တည်ဆဲ အလုပ်သမားဥပဒေ+ ပြဌာန်းချက်များ နှင့် ထုတ်ပြန်ထားသော အသင်းဝင်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ (Code of Conduct) ကို လိုက်နာကြရန် အသိပေးတိုက်တွန်းခြင်း

           တည်ဆဲ အလုပ်သမားဥပဒေ+ ပြဌာန်းချက်များ နှင့် ထုတ်ပြန်ထားသော အသင်းဝင်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ (Code of Conduct) ကို လိုက်နာကြရန် အသိပေးတိုက်တွန်းခြင်းကို ၂၀၂၁ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၂၁)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ MGMA ၏ Code of Conduct အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။ (MGMA’ Code of Conduct)