ကုန်သွယ်မှုနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမြန်ဆန်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MGMA မှ စဉ်ဆက်မပျက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

ကုန်သွယ်မှုနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမြန်ဆန်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MGMA မှ စဉ်ဆက်မပျက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း